Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí 
 (Ochrana súkromia a osobných údajov) Radi by sme Vás ubezpečili, že s Vašimi osobnými údajmi pracujeme veľmi diskrétne a chránime ich. Bolo tomu tak aj pred príchodom zákona o ochrane údajov GDPR a bude tomu tak aj naďalej ... 
 
Rešpektujeme súkromie našich zákazníkov a hneď na začiatku prehlasujeme, že údaje nepredávame, neprenajímame ani inak neposkytujeme tretím osobám, okrem nižšie popísaných firiem s ktorými spolupracujeme, aby Vaša objednávka dorazila tam, kam ste si to vo Vašej objednávke želali. 
 
Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby spojené s dodaním Vašej objednávky, potrebujeme niektoré Vaše osobné údaje, ktoré budú použité výlučne na zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu s Vami.  
 
Sklad, z ktorého sú expedované Vaše objednávky je prístupný iba našim zamestnancom, nenachádza sa tu predajňa ani iný verejný priestor. Všetko je uzamknuté, pod alarmom napojeným na políciu a pod 24 hodinovým kamerový záznamom, ktorého záznam uchovávame 14 dní pre prípad ochrany majetku, osôb a tovaru.  Prístup k záznamu má len poverenec pre ochranu osobných údajov, ktorý je menovaný nižšie. 
 
A teraz prejdime na oficiality :) 
  
Zásady spracovania a ochrany osobných údajov 
 
I. Základné ustanovenia 
Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je ABENYS s.r.o., IČO: 35763931  so sídlom Žitnoostrovská 1302/3, 92901 Dunajská Streda (ďalej len: "správca"). 

Kontaktné údaje správcu sú: 
adresa:   ABENYS s.r.o., Žitnoostrovská 1302/3, 92901 Dunajská Streda 
email:     info@abenys.sk  
telefón:    0948 878 331 
Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských. 
Správca menoval poverenca pre ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje poverenca sú: Juraj Benkóczky - 0948 878 331  

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov: 
Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky. 
Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy. 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov: 
Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je: 
plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, 
oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, 
Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. 
Účelom spracovania osobných údajov je: 
vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt) Poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu. 
Zo strany správcu neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.  

IV. Doba uchovávania údajov 
Správca uchováva osobné údaje: 
po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). 
po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. 
Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže. 


V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu) 
Príjemcovia osobných údajov sú osoby: 
podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy 
zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu 
zaisťujúce marketingové služby 
Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb. 


VI. Vaše práva 
Za podmienok stanovených v GDPR máte: 
právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, 
právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR. 
právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR. 
právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a 
právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR. 
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok. 
Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov. 


VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov 
Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. 
Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe. 
Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby. 


VIII. Záverečné ustanovenia 
Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. 
S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete. 
Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytli. 

Spinner
Cookies Cookies

Potvrdením týchto cookies sušienok nám dávate zvolenie na využitie niektorých dát. My Vám vďaka tomu prinesieme informácie týkajúce sa Vašich záujmov. 

Súhlas môžete odmietnuť tu.

Tu máte možnosť prispôsobiť si nastavenia súborov cookies v súlade s vlastnými preferenciami.

Potvrdením týchto cookies sušienok nám dávate zvolenie na využitie niektorých dát. My Vám vďaka tomu prinesieme informácie týkajúce sa Vašich záujmov.